Křest

Články a publikace:

 • Monotematické číslo KŘEST, Cesty katecheze, ročník 2011, č. 1 zde
 • Sborník ze sympozia Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření, vyšlo 2012 (k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek)

Hlavní témata:

 • Průběh a symbolika obřadu slavení svátosti křtu
 • Křest ve světle událostí dějin spásy (scénáře obvykle vycházejí z textu Modlitby při žehnání vody)
 • Jednota iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
 • Vyznání víry a jeho obnova
 • Význam křtu ve světle velikonočních událostí a začlenění do církve
 • Židovské kořeny slavení křesťanských svátostí

 

Příprava na obnovu křestních slibů

Účel: posílit identitu křesťana (kdo jsem vypovídá můj křest), připravit se na vědomou obnovu křestních slibů, disponovat k přijetí dalších iniciačních svátostí (biřmování, svatého přijímání)

Příležitosti:

 • doba postní jako příprava na obnovu křestních slibů o velikonoční vigilii;
 • křest nového člena společenství dětí, mladých, dospělých;
 • křest sourozence některého dítěte ve skupině;
 • v závěru doby vánoční v souvislosti se svátkem Křest Páně;
 • na začátku přípravy k přijetí prvního svatého přijímání a svátosti smíření u dětí
 • na začátku přípravy k biřmování

Pomůcky:

Na www.cestykatecheze.cz v rubrice "Ke stažení" se jedná o tři složky označené číslem 1101. Jejich obsah:

 • Pět sloves pro prožívání křtu (program pro děti na dobu postní, vychází z pěti evangelií doby postní cyklu A)
 • Obřady křesťanské iniciace do 3. století (tabulka, slouží jako výchozí informační materiál pro práci s mladými lidmi a dospělými; účelem je seznámit se s historií vývoje svátostí, porozumět jejich symbolickému jednání, porozumět jednotě iniciačních svátostí apod.)
 • Tabulka křestních symbolů a jejich význam (stručný přehled, vychází z vývoje liturgického obřadu)
 • Abrahám, jak žít víru dnes (powerpointová prezentace pro mladé a dospělé, zamyšlení nad vírou
 • Živá voda (program pro děti, vychází z biblického textu o potopě)
 • Počátek nového života v Ježíši a s Ježíšem (program pro mladé a dospělé, vychází z výkladu Modlitby při žehnání vody)
 • Modlitba při žehnání vody: powerpointová prezentace pro starší děti; videonahrávka pro všechny věkové kategorie (ke stažení zde)
 • Ježíš na slavnosti stánků (scénář pro mladé a dospělé; souvislost mezi křtem a židovským svátkem)
 • Živá voda (program pro mladé vhodný např. pro duchovní obnovu; vychází z rozhovoru Ježíše se Samaritánkou podle Janova evangelia)

 

 

Příprava dospělých lidí na přijetí iniciačních svátostí křtu, biřmování a eucharistie (prekatechumenát, katechumenát)

Základní instrukce: Uvedení do křesťanského života, vydal Sekretariát České liturgická komise, 1987 (k dispozici zdarma na KPC)

Katechumenat_dospelych_obrady_prehled.doc (164352) (zpracováno podle knihy Uvedení do křesťanského života, vydala Česká liturgická komise)

Krestni_symboly_a_symbolicke_jednani.doc (39936) (tabulka s významem)
Modlitba_zehnani_vody_typologie.doc (50176) (tabulkové zpracování struktury modlitby při žehnání vody: vhodné pro katechezi o významu křtu)
Teologie_krtu_a krestni_katecheze_vNZ.doc (90624) (tabulka s přehledem odkazů na novozákonní biblické úryvky, které se vztahují ke křtu)
 

 

Příprava dětí od věku užívání rozumu (přibližně od 7 let) na přijetí iniciačních svátostí

Základní instrukce: Uvedení do křesťanského života, vydal Sekretariát České liturgická komise, 1987 (k dispozici zdarma na KPC)

 

Příprava rodičů na křest malých dětí

Přípravu rodičů na křest malého dítěte předpokládají "Křestní obřady":

"Křest je branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život (srv. Jan 3,5), a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům: "Jděte, učet všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!" (Mt 28, 1í). Křest je tedy především svátostí víry, kterou člověk odpovídá na Kristovo evangelium, osvícen milostí Ducha svatého

Proto církev vždycky považovala z a nejdůležitější a svému poslání nejvlastnější, aby všechny, katechumeny, rodiče dětí přijímajících křest i kmotry, vybízela k opravdové a účinné víře. Neboť jenom tak se mohou opravdu spojit s Kristem, vstoupit do svazku Nové Úmluvy a tento svazek upevňovat. Právě tento cíl sleduje katechumenát (příprava křtěnců) a příprava rodičů i bohoslužba slova a vyznání víry při křtu." (Všeobecný úvod, čl. 3).

Forma a obsah přípravy rodičů na křest dítěte není v královéhradecké diecézi upravena žádnou směrnicí. Způsob přípravy by měl být přizpůsoben konkrétním rodičům (jejich zkušenosti s vírou, zralosti víry, počtu již pokřtěnýách dětí, zájmu apod.).

Smysluplnost přípravy rodičů vyžaduje, aby součástí jejich přípravy byl určitě:

1.    vstupní rozhovor o jejich očekáváních a zkušenostech a z pohledu církve o nabídce a závazcích souvisejících se křtem dítěte;

2.    uvedení nebo prohloubení porozumění křestnímu obřadu mystagogickou metodou (objasnění smyslu celého liturgického obřadu a významu jednotlivých liturgických úkonů - co se při nich neviditelným způsobem děje).

K přípravě mystagogické katecheze rodičů můžeme nabídnout článek Dr. Jana Šlégra, který vysvětluje slavení liturgie při křtu jednoho dítěte.

Jedno setkání je vhodné věnovat katechezi o významu křtu a o bohatství daru, kterým křest je. K tomu doporučujeme věnovat se modlitbě při žehnání vody, a to její nejdelší verzi. K jejímu představení můžete využít výše uvedené odkazy související s touto modlitbou.  

Ke katechezi s rodiči nabízíme:

·        soubor karet s rozpisem jednotlivých liturgických úkonů. Na kartách je poznamenáno: místo v kostele, liturgické symboly a liturgické modlitby, které jsou součástí úkonu. Soubor má formát A4, každá stránka obsahuje dvě karty A5 na šířku, které jsou umístěny pod sebou. Tiskněte jednostranně.

·        pracovní text Sofie Cavalletti, italské autorky, které patřila k členům liturgické komise II. vatikánského koncilu a která je autorkou programu Katecheze Dobrého pastýře pro děti. Její komentář k liturgii křestního obřadu dětí a zejména k symbolům křtu oslovuje děti i dospělé. Pro rodiče může být inspirací, jak hovořit se svými staršími dětmi o jejich křtu a připravit je tak na křest mladšího sourozence.

Rodičům je určena k domácí četbě útlá brožura „O křtu dětí“ s podtitulem „Dítě je zázrak“, kterou vydalo Biskupství královéhradecké v roce 2002. Autorem je P. Václav Vacek. Brožuru je možné získat na Katechetickém a pedagogickém centru za dobrovolný příspěvek.

 

 

 

 

 

 

Křest v katechezi dětí, mladých a dospělých

Datum: 13.08.2014

Vložil: P.Ondřej Matula

Titulek: Nic tu není.

Dobrý den! Hledal jsem nějaké materiály pro přípravu dětí ke křtu, ale nic zde nemáte. To je opravdu velká škoda!

Datum: 13.08.2014

Vložil: Marie Zimmermannová

Titulek: Re: Nic tu není.

Máte pravdu, solidní metodika pro přípravu dětí školního věku k iniciačním svátostem v Čechách ani na Moravě zpracována není, pokud je nám známo. Začali jsme na tomto úkolu pracovat letos na jaře. Z nabídky těchto stránek lze využít alespoň některé dílčí pomůcky. Můžeme doporučit i jeden italský materiál, který ale není přeložen do češtiny. Záleží též na tom, o jaký věk dětí se jedná. Můžeme to probrat osobně. Srdečně zdraví M. Zimmermannová