Metodické materiály a pomůcky

Metodické materiály a pomůcky uveřejněné na tomto webu byly vytvořeny zejména v KPC Biskupství královéhradeckého, uvádíme ale i odkazy na metodické materiály z jiných katechetických center nebo od jiných vydavatelů, které doporučujeme. Některé přímo prodáváme v kanceláři KPC. 

V jednotlivých rubrikách najdete jednak ucelené programy nebo dílčí programy a pomůcky.

 

Dílčí tematické programy a pomůcky 

najdete rozdělené do rubrik uvedených vpravo. Většinou jde o dělení tématické. Jednotlivé rubriky obsahují scénáře, obrázky, mapy, videoukázky, odkazy na jiné internetové stránky apod. Jsou pravidelně doplňovány a jsou využitelné v různých skupinách účastníků katecheze či náboženského vzdělávání. Některé lze využít jako alternativu nebo doplněk ke stávajícím celoročním programům pro výuku náboženství nebo iniciační katechezi dětí. 

Informace o doplněných materiálech najdete v sekci Novinky.

 

Celoroční programy

Programy pro děti předškolního věku

 • Spolupracujeme na vydání příručky Já jsem dobrý pastýř autorů B. Surmy a K. Biela, SJ. Příručka by měla být vydána do konce roku 2014. Program je určen k uvedení a rozvíjení víry dětí předškolního věku. Podrobněji viz článek Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého pastýře. Katechetům, kteří budou mít zájem o práci s tímto programem, zprostředkujeme zaškolení a pomůžeme se získáním pomůcek.
     
 • Katecheze podle cyklu Dívat se - zpívat - modlit se, který obsahuje celkem 16 obrazů (témat), k nimž je vytvořena metodická příručka, která sice neobsahuje podrobné scénáře, ale najdete v ní obecný postup pro práci s obrazem a přehled, na se lze při práci s jednotlivými obrazy zaměřit. Cyklus je vhodný i pro začínající děti 1. a 2. třídy ZŠ. 

Obrazy: zvěstování narození Ježíše, klanění, představení v chrámě, povolání učedníků, uzdravení nemocného, žehnání dětem, bouře na jezeře, vjezd do Jeruzaléma, křížová cesta-Šimon, Tomáš a Ježíš, cesta do Emauz, Petrovo kázání po seslání Ducha Svatého, voják Martin, princezna Alžběta, biskup Mikuláš, nebeská hostina.

 

Programy pro výuku náboženství dětí školního věku 

Jelikož se připravuje na národní úrovni nová verze doporučených materiálů, pokračujeme v prodeji těch, které byly vytvořeny dříve podle osnov ČBK vydaných v roce 2004:
 • V kanceláři KPC prodáváme metodické materiály, které vytvořilo ostravské Katechetické a pedagogické centrum. Jde o sadu metodických příruček, jejichž přehled je uveřejněn zde. Z uvedených materiálů nemáme k dispozici materiály pro 3. třídu. Některé materiály lze stáhnout v elektronické podobě a najdete zde i jejich tematické členění.
   
 • Pro děti kolem 9. roku věku jsme vytvořili pracovní verzi nového metodického materiálu s názvem "Bůh nám poslal svého syna", který je primárně určen pro katechezi dětí, ale obsahuje doporučení a poznámky k využití ve škole. Od srpna 2014 si můžete zakoupit sadu pracovních listů a metodickou příručku a CD s doporučenými multimediálními pomůckami za příspěvek 100 Kč, nebo jej můžete získat zdarma elektronicky na adrese kc@bihk.cz
   
 • Pro děti 1. - 3. třídy, které začaly navštěvovat výuku až ve škole, lze postupovat podle sady pomůcek "10 + 5 barevných plakátů pro názornou katechezi a náboženskou výchovu". Jejím účelem je představit dětem základní témata naší víry. Obě sady plakátů obsahují i stručnou metodickou příručku. Celoroční program lze doplňovat dílčími pomůckami k jednotlivým tématům. Témata plakátů: 1. Bůh je Stvořitel a oTec všech; 2. Bůh Otec je stále s námi; 3. Přichází Ježíš; 4. Co Ježíš říká a jak žije; 5. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání; 6. Církev je Boží rodina; 7. Jsme Boží děti; 8. Slavíme eucharistii; 9. Žijeme jako Boží děti; 10. Bůh nám odpouští. Druhá sada pěti plakátů je doplňková: I. Bible a její knihy; II. Ježíšova země; III. Ježíš v Jeruzalémě; IV. Maria a její život; V. Liturgický rok. 
   
 • Pro děti 1. - 3. třídy lze též využít cyklus Nový zákon - Biblické postavy (sešitek se 43 postavami a sadou barevných samolepek). K sadě jsme vytvořili následující dokumenty: Metodický list.doc (82432)Scénář katecheze s dětmi.doc (87040)Pracovní list - ukázka MATOUŠ.doc (142848)Seznam postav a biblických odkazů.doc (151552).

   
 • Pro děti z 8. a 9. třídy doporučujeme program vytvořený v roce 2007 Mg. Helenou Johnovou s názvem "Kdo jsem ".  

 

Programy pro celoroční systematickou katechezi dětí

 

 • Pro děti 1. a 2. třídy lze využít cyklus Nový zákon - Biblické postavy (sešitek se 43 postavami)  - viz výše (programy pro výuku náboženství).

 • Pro děti přibližně kolem 9. roku věku a smíšené skupiny dětí do cca 11 let jsme vytvořili pracovní verzi nového metodického materiálu s názvem Bůh nám poslal svého Syna. Další informace viz výše - výuka náboženství. 

 • Jako ucelený program můžeme nabídnout Dějiny spásy podle ikonostasu vhodný pro děti přibližně od devíti let a starší. Je vypracováno schéma programu a základní pomůcka. Nutná vstupní konzultace s metodičkou KPC. 

 

Programy pro iniciační katechezi dětí

Na národní úrovni zatím neexistuje samostatný metodický materiál doporučovaný ČBK. Metodická příručka by měla být připravena do konce roku 2014, modelový program v roce 2015.  V naší diecézi byla v roce 2006 vydána Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání. 
 • KPC poskytuje vlastní metodický materiál nazvaný Uvádění dětí do svátostného života, který je určen k bezprostřední přípravě dětí s rodiči pod vedením kněze a katechety. Je vhodný spíše pro městské farnosti, ale jeho využití není vyloučeno ani na venkově. Počítá s dětmi z velmi rozdílných podmínek a se spoluprací alespoň jednoho rodiče. Program byl vyzkoušen v několika farnostech, v některých jej využívají pravidelně. Lze jej získat na základě žádosti a úvodní konzultaci s metodičkou KPC. Finální verze příručky by měla být vydána do konce roku 2014.

 

 

 

 

Otázky a odpovědi: Metodická podpora

Nebyly nalezeny žádné otázky.