Výchova k činné účasti na mši svaté

 

Činná účast věřících při slavení mše svaté je jakýmsi "refrénem" konstituce o liturgii druhého vatikánského koncilu. V textu se objevuje čtyřicetkrát. Proto se nabízí otázka, co ona činná účast je? Znamená to, že by měl být každý věřící pověřen nějakou službou? Principem činné účasti věřících při slavení liturgie je její vědomé prožívání, vnitřní účast na jednotlivých úkonech, spojení s Ježíšem Kristem a církví. 

Z uvedeného je patrné, že výchova k činné účasti nemůže být záležitostí jednoho nebo několika setkání, ale spíše dlohotrvající formací, při které věřící postupně proniká do smyslu liturgických znamení, do porozumění své účasti na liturgii. Tato výchova by ideálně měla probíhat v několika etapách, které respektují způsob uvažování a poznávání věřícího člověka. Malé děti potřebují nejprve slyšet a žasnout nad tím nejdůležitějším, a to se dále prohlubuje a rozšiřuje o nová poznání a souvislosti. Vyjdeme z této potřeby a podle toho na základě odborné literatury a vlastní zkušenosti vám překládáme model liturgické výchovy k činné účasti na slavení mše svaté v několika etapách, které na sebe navazují. Jedná se o dlouhodobou formaci, proto je nutné, aby mezi jednotlivými etapami byla časová prodleva. S liturgickou výchovou není třeba začít od začátku, ale od místa, které odpovídá dosavadnímu poznání a schopnostem účastníků. 

Uplatnění doporučeného postupu předpokládáme ve farní katechezi a v liturgické výchově ministrantů. I když vycházíme z výchovy uskutečňované od počátku života dítěte již v rodině, lze tento postup analogicky a s potřebným přizpůsobením využít i pro práci s dospívajícími a dospělými, zvláště s konvertity.

 
Přehled jednotlivých etap:
 1. Základní pojmy - vytvoření "liturgického slovníku"
 2. Pozvání od Ježíše - Dobrého pastýře na hostinu, vnitřní spojení s ním
 3. Velikonoční událost a její zpřítomňování ve slavení eucharistie, eucharistická modlitba, tajemství víry
 4. Liturgická gesta, postoje a znamení 
 5. Mše svatá jako smlouva -základní schéma
 6. Díkůvzdání za Boží plán spásy (účast celého stvoření na slavení liturgie, naše účast - obětní průvod, příprava darů, Boží dílo - preface)
 7. Bohoslužba slova - její struktura, souvislost se slavením eucharistie;
 8. Úvodní a závěrečné obřady, vnitřní dynamika mše svaté
 9. Podrobné schéma mše svaté: struktura, symboly a gesta, liturgické modlitby
 10. Slavení mše svaté v dějinách
 11. Mystagogie jako duchovní výklad liturgie; eucharistie jako dovršení křesťanské iniciace
 12. Židovské kořeny křesťanského slavení
 
Podrobný přehled účelu, cílů, obsahu a pomůcek k jednotlivým etapám:
 • pro mladší děti  (1. - 4. etapa)
 • pro všechny (od 5. etapy pro dospívající, mladé a dospělé)
 
Texty a pomůcky ke stažení:
Zpracovává se postupně.
 
Etapa: Ke stažení:
1
 • Magnetická skládačka: náhled; poptávka a objednávky: kc@bihk.cz.
 • Kartičky s obrázky liturgických předmětů a míst a s jejich názvy ČB nebo barevně.
 • Předlohy k obkreslení prvků (přes pauzovací papír, kopírák, nebo k zalaminování a vytřižení).
 • Návod a předlohy k výrobě miniaturních liturgických knih.
 • Předlohy k obkreslování a návod k jejich přípravě
2
 • Ozdobná karta s textem žalmu 23: Hospodin je můj pastýř, nic mi nechybí.
 • Ozdobná karta s textem: Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce jménem a ony znají mne. Dávám život za své ovce.
 • Text podobenství: vybrané verše pro děti
 • Powerpointová prezentace „Dobrý pastýř“ s fotografiemi pro starší děti.
 • Powerpointová prezentace „Metafora o vinné révě“ pro mladé a dospělé.
3
 • Plánek města Jeruzaléma
 • Kartičky s popiskami míst
 • Pw prezentace "Židovská společnost"
 • Biblický text vyprávění o poslední večeři
 • Náhled: Jednoduchý model večeřadla (z krabice), stolek a postavy apoštolů, chléb a kalich s vínem 
 • Pw prezentace s obrázky jednotlivých míst Jeruzaléma (možno použít k výrobě knížečky a přiřadit ke každému místo citát z Písma svatého)
4
 • sada obrázků liturgických gest kněze a věřících a příslušných modliteb ke kopírování, vybarvování a pro sestavení misálku s gesty;
 • Scénář slavnosti velikonoční svíce s rozpisem liturgického obřadu na kartách
5  
6  
7  
8
 • Pw prezentace "Eucharistie - svátost jednoty"; komentář
9

 

10  
11  
12
 • Časová linka vývoje židovské bohoslužby v souvislosti s dějinami spásy.