Svatý týden

Témata:

  • Ježíš Kristus (různé úhly pohledu podle adresátů katecheze či výuky)
  • Jeruzalém - duchovní centrum Izraele
  • Reálie o době a místech spojených s velikonočními událostmi
  • Události Svatého týdne
  • Křížová cesta - pobožnost
  • Liturgické obřady Svatého týdne

 

Ježíš Kristus

Při prezentaci velikonočních událostí žákům ve školách, při veřejných programech nebo zájemcům o křest je třeba představit osobu Ježíše z různých úhlů pohledu. Nabízíme dvě metodiky pro cca 45 minutový program (doporučujeme i delší čas). Jedná se o scénáře: 

Název programu Obsah a využití Odkaz ke stažení

Ježíš v evangeliích

Program byl napsán pro středoškoláky, lze jej zjednodušit pro starší děti nebo využít s dospělými. Vychází z evangelia odkud je vybráno osm pohledů na Ježíše. Cílem je vzbudit zájem o jeho osobu a objevovat jeho poslání. Najdete je zde  mezi ostatními ukázkovými hodinami. 

Ježíš v proměnách staletí

Východiskem k scénáři je publikace prof. Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí. Autor v ní nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byl vnímán v jednotlivých epochách dějin lidstva.

Ježíšovo odsouzení a smrt

Práce s obrazem. Metodika pro mladé a dospělé lidi. Původně vznikla pro vstupy do škol k žákům středních škol. Scénář je zpracovaný podle italské přiručky MAZZARELLO, M. L.; TRICARICO, M. F. Il mistero della Pasgua. Eledici, Torino, 2004. Pracuje se s mozaikou italské Ravenny, gotickou miniaturou a antickým obrazem ukřižovaného Krista z 8. stol. Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde. 

 

Jeruzalém a události Svatého týdne

Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy. 

 

Velikonoční události v textech Písma svatého

Přehled událostí Svatého týdne podle evangelia najdete v tabulce "Velikonoční události - přehled". Tabulka obsahuje: název události, odkaz na biblický text, osoby (aktéry události), symboly a sloupec "souvislost se životem", která je vyjádřena v krátkých heslech. Na stejné adrese je umístněn i soubor "Metody práce s texty", který obsahuje několik desítek metod vhodných pro různé věkové skupiny a k různému účelu.

 

Scénáře pro katechezi 

V metodice Jeruzalem_METODIKA.doc (118784) najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 

Téma ke katechezi Popis Ke stažení
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma; Poslední večeře s apoštoly, Ježíšovo zatčení, odsouzení, smrt a vzkříšení Katecheze s dětmi předškolního věku. Je možné upravit i pro starší. Základní pomůckou je model Jeruzaléma z kostek postavený na půdoryse, který si zhotovíte pomocí souboru . Označte si pomocí kartiček s názvy tato místa: večeřadlo, Getsemanská zahrada, chrám, pevnost Antonia, Herodův palác, Kaifášův palác, Golgota a Ježíšův hrob. Ježíšova cesta z večeřadla až na Golgotu a jeho vzkříšení je prezentováno jako jedna velká událost a svědectví Ježíšovy lásky k nám.  Jeruzalem_pudorys.jpg (904,3 kB)
Text vyprávění k výrobě knížečky pro děti
Poslední večeře Při prezentaci poslední večeře malým dětem doporučujeme vyrobit si překližky nebo z kartonu jeho malý model se stolkem a pořídit si 13 figurek (Ježíš a apoštolové). Dále potřebujeme chléb a kalich s vínem a biblický text. Metodika pro děti předškolního věku
Biblický text k výrobě knížečky pro děti
Četba o velikonoční události, využití plánku Jeruzaléma  Určeno starším dětem, dospívajícím i dospělým. Postup je uveden ve společné metodice nad tabulkou.  Jeruzalem_planek.jpg (306,8 kB). K lilustraci slouží soubor s fotografiemi míst: Jeruzalem_fotografie.pdf (1181868).
Práce s obrazy Didaktické katechetické obrazy Guerrina Pery k událostem Svatého týdne.  Obrazy a metodika ke stažení na této  stránce.

 

Scénáře a pomůcky pro výuku náboženství a vstupy do škol

 
     
Osmisměrka Jednoduchá pomůcka k motivaci či k opakování událostí Svatého týdne Ke stažení mezi přílohami této stránky.
Spirála vysvobození Jednoduchá pomůcka k zasazení událostí Svatého týdne do kontextu dějin spásy.  Ke stažení mezi přílohami této stránky.
Příběh o bolesti a radosti Pašijový příběh zpracovaný pro děti cca do 9 - 10 let. Využívá se materiál ke znázornění (šátky, kameny, kostky) a symboly jednotlivých dnů Svatého týdne. Program na 45 minut, vhodný do školy. Lze použít i v katechezi dětí,  doporučujeme delší čas na závěrečnou modlitbu s rozsvícenou svící jako symbolu zmrtvýchvstání na místě Ježíšova hrobu.  Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde.  
Nový život Program určený pro žáky 4. - 6. třídy základních škol, vhodný i ke vstupům do škol. Vychází z chápání Velikonoc jako svátků jara a připomíná některé lidové tradice. V hlavní části dětem představuje Ježíšův velikonoční příběh jako cestu, na které Ježíš zůstal věrný svému poslání a dokázal odpustit bezpráví a zlo na něm vykonané. V závěrečné části se lektor spolu s dětmi zamýšlí nad zlem a jeho důsledky ve světě a nad cestami k naději. Základní pomůckou k programu je powepointová prezentace, která obsahuje obrazy velikonočních událostí od Guerinna Pery, SDB. Je doplněna křesťanskou symbolikou Velikonoc.  Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde.  Powerpointová prezentace je součástí zipu ke stažení.
Co se stalo s Ježíšem? Zdramatizovaný pašijový příběh na základě textů evangelií a scénář pro přípravu na jeho nácvik s pomůckami. Určeno zvláště žákům 6. a 7. tříd základních škol, možno využít i k jiným příležitostem. K pomůckám patří i obrazová prezentace v powerpointu, která představuje jednotlivé osoby a místa pašijového příběhu. Účelem programu je objevovat spolu s žáky poselství pašijového příběhu o tom, že člověk dokáže být druhému člověku nepřítelem z různých důvodů, toto nepřátelství však lze překonat důvěrou ve smysluplnost jednání a poslání.  Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde. Powerpointová prezentace je součástí zipu ke stažení.
Znamení duhy Program na 45 min. určený přednostně pro žáky 2. stupně základních škol k tzv. vstupům do škol. Představuje Velikonoce v křesťanském pojetí jako oslavu nového života - zrozeného a obnoveného dílem Ježíše Krista. Cílem je inspirovat žáky k přemýšlení nad svými radostmi a bolestmi, obnovou mezilidských vztahů na základě naděje a umění odpouštět apod. Pracovní list lze využít i při jiných příležitostech. Obsahuje symboliku každého z významných dnů Svatého týdne, biblické texty, vhodný citát a místo pro poselství.  Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde.  
Pracovní list je uložen ve Wordu, abyste si jej mohli upravit podle potřeb a možností adresátů výuky či katecheze: PL Svatý týden.doc (230400)
Pašijový příběh a Ježíšovi soudci Program na 45 min. původně koncipovaný pro žáky 2. stupně (i pro vstupy do škol). Lze jej využít pro libovolnou skupinu mladých a dospělých lidí. Program seznámí žáky s původním zněním příběhu Ježíšova utrpení, smrti a oslavení podle textů jednotlivých evangelií. Ukazuje rozdíly v líčení jednotlivých autorů a seznamuje se skutečností, že každý z nich psal pro jinou skupinu adresátů, a proto si všímal jiných podrobností než druhý. Druhým úkolem je seznámit se s charakteristikou vlivných osob, které se podílely na Ježíšově odsouzení a uvědomění si určité podobnosti mezi klíčovými historickými událostmi všech epoch. Podobně lze „číst“ i vlastní život.  Program najdete mezi dalšími ukázkovými hodinami zde.
Plánek Jeruzaléma s odkazy na pašijový příběh v evangeliích Plánek lze využít k zakreslení Ježíšovy cesty od Poslední večeře až na Golgotu podle vyprávění jednotlivých evangelistů. Účastníci katecheze či výuky náboženství pracují ve skupinách (každá s jedním vyprávěním). Na závěr si výsledky porovnají. V katechezi se zamýšlíme nad důvody, proč byl Ježíš odsouzen podle vyprávění evangelistů, a co On sám svým jednáním a výroky o sobě a svém poslání dal poznat.  Jeruzalem_planek.jpg (306,8 kB)

Židovská společnost - prstové figurky

Tuto pomůcku si vytiskněte, rozstříhejte podle naznačený čar a poté slepte tak, aby vznikla figurka, kterou lze navléknout na pst. Děti přibližně od 8 let věku zaujme, když budou moci některé dialogy z událostí Svatého týdne nacvičit jako prstové divadlo. Poté se zamýšlíme společně nad obsahem těchto dialogů: co si lidé mysleli o Ježíši, co od něj očekávali? proč ho někteří odsoudili? Co sám Ježíš zjevoval (dával poznat) o sobě, o svém poslání a o svém Otci? Co chtěl těmito událostmi odkázat nám?  Ke stažení mezi přílohami zde.

 

 

Reálie o době a místech spojených s velikonočními událostmi

Místa v Izraeli spojená s Ježíšovým životem

Ke stažení mezi přílohami této stránky. Powerpointová prezentace obsahuje fotografie z Nazareta, Aim Karem, Betléma a Jeruzaléma, a to z míst večeřadla, Getsemanské zahrady, Golgoty, Božího hrobu, vzkříšení a nanebevstoupení.

 

Křížová cesta (Via dolorosa)

Powerpointová prezentace má žáky nebo účastníky katecheze seznámit s projevy úcty k Ježíši, který nesl kříž z pevnosti Antonia, kde sídlil římský prokurátor, na pahorek Golgota (nazývaný též Kalvárie), na němž byl ukřižován. Fotografie v prezentaci byly pořízeny v několika posledních letech a zachycují jednotlivá tzv. zastavení. Křížová cesta je též oblíbeným námětem umělců. V této prezentaci se setkáte s obrazy akademických malířů Vladimíra Komárka a Jiřího Fikara. Ke stažení mezi přílohami této stránky.

 

Liturgické obřady Svatého týdne

Velikonoční znamení

Součástí liturgické výchovy malých dětí nebo lidí, kteří se začínají seznamovat s vírou křesťanů, je i porozumění symbolům a znamením. V pomůcce VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ jsou vybrána jednak liturgická znamení a symboly z obřadů Svatého týdne, ale také přírodní symboly, které souvisejí se slavením Velikonoc jako s oslavou nového života. Pomůcku lze využít zejména jako předlohu pro výtvarnou činnost (velikonoční přání, svíčky apod.). Soubor je k dispozici ke stažení mezi přílohami této stránky.
 

Diskusní téma: Svatý týden

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.